Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over Inprevo.

“Brandveilig Leven” voor ouderen: Hoe kunt u als huisvester hier een rol in spelen?

Uit onderzoek is gebleken dat ouderen (65-plussers) een kwetsbare leeftijdsgroep vormen. Ouderen zijn 2,7 keer zo vaak het slachtoffer van een fatale woningbrand dan de gemiddelde inwoner in Nederland  (IFV, 2015). Hierbij vormt de factor menselijk handelen de voornaamste veroorzaker van de fatale woningbranden. Zeker nu ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, zorgafhankelijker worden en de vergrijzing sterk toeneemt, moet er wat gebeuren. Het uitsluitend voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 is niet afdoende om verantwoorde ouderenhuisvesting te borgen. Voor de woningen die expliciet bedoeld zijn voor zorgafhankelijke bewoners, gelden vanuit het Bouwbesluit aanvullende brandveiligheidsvoorschriften (woonfunctie voor zorg). Voor reguliere woningen is dit niet het geval. Zeker naarmate de lichamelijke, psychische en sociale beperkingen onder ouderen toenemen blijft er een aanzienlijk restrisico over. Verantwoorde ouderenhuisvesting vraagt zodoende om aanvullende (Zorgplicht) maatregelen van de gebouweigenaar en/of verhuurder. ‘Brandveilig Leven’ is een instrument wat gebouweigenaren en verhuurders kunnen inzetten om het restrisico bij ouderenhuisvesting aanzienlijk te verminderen. Naast de inzet op Brandveilig Leven vraagt verantwoorde ouderenhuisvesting vaak om meer aanvullende maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanvullende bouwkundige maatregelen (brandcompartimentering) en ‘slimme’ branddetectievoorzieningen. Met een risico-inventarisatie brengt u alle risico’s in kaart en kunnen de juiste maatregelen worden geselecteerd om de risico’s te verminderen of te verhelpen.

 

Brandveilig Leven omvat het geheel van voorlichtings- en andere activiteiten gericht op het verhogen van het risicobewustzijn en gedragsbeïnvloeding van burgers. Kennis over risico’s en veilig handelen is essentieel om tot gedragsbeïnvloeding te komen. Ook van belang is de motivatie om het brandveilig gedrag daadwerkelijk te willen vertonen en er positief tegenover te staan. Voorlichting kan op diverse manieren plaatsvinden. Van o.a. groepsvoorlichtingsbijeenkomsten tot aan woningbezoeken. Deze activiteiten worden uitgevoerd door publieke en private professionals.

 

Brandweer Nederland heeft het Brandveilig Leven programma een aantal jaar geleden opgezet. Er zijn landelijk, regionaal en lokaal veel Brandveilig Leven activiteiten ontplooid en uitgevoerd. Inmiddels is de focus verlegd naar het aanbrengen van meer structuur en samenwerking. Om Brandveilig Leven succesvol te bevorderen is het van belang dat de partijen die de meeste invloed op de ouderen doelgroep uitoefenen met elkaar samenwerken. Hierbij kan worden gedacht aan gemeenten, zorgaanbieders, mantelzorgers, vrijwillige hulporganisaties, ouderenorganisaties, gebouweigenaren en verhuurders. Participatiepotentieel en capaciteit is er voldoende. De volgende stap is om nadrukkelijk en centraal in te zetten op wat de bovenstaande partijen met elkaar verbindt: een (brand)veilige woonomgeving.

 

Inprevo ondersteunt het Brandveilig Leven programma en verbindt als regisseur namens gebouweigenaren en verhuurders de betrokken organisaties met elkaar om Brandveilig Leven effectief onder ouderen te bevorderen. Inprevo beschikt over adviseurs met jarenlange ervaring specifiek op het terrein van Brandveilig Leven. Zowel in projectleiding als beleidsontwikkeling. Bent u een ouderenhuisvester en maakt u zich zorgen, neem dan gerust contact op voor een oriënterend gesprek. 

 

Bron: Instituut Fysieke Veiligheid (2015). De invloed van vergrijzing op brandveiligheid, deelrapporten 1-3.

Gerelateerde nieuwsitems