Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over Inprevo.

Brandveiligheid voor woningcorporaties

Brandveiligheid voor woningcorporaties

Brandveiligheid. Voor veel woningcorporaties een complex domein waarop moeilijk grip valt te krijgen. Wanneer is de brandveiligheid van mijn huurders gewaarborgd? Wat betekent de zorgplicht voor mij als woningcorporatie? Wat zijn mijn verantwoordelijkheden en hoe behoed ik mij tegen verwijtbaarheid, bestuurlijke aansprakelijkheid en imagoschade? Om grip te krijgen op brandveiligheid is het zaak om te voldoen aan wet- en regelgeving, een evenwichtig ambitieniveau te bepalen en de brandveiligheid binnen de processen rond ontwikkeling en beheer van gebouwen structureel te borgen.

 

Bouwbesluit 2012

De Woningwet (artikel 1b) verplicht de vastgoedeigenaar dat het verhuurde of te gebruiken gebouw minimaal voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit stelt minimale (bouwkundige, installatietechnische en organisatorische) eisen aan het (gebruik van het) gebouw. Daarnaast wordt van een vastgoedeigenaar verwacht dat hij nagaat of het gebruik van het gebouw overeenkomt met waar het gebouw voor vergund is. Indien dat niet het geval is dient de vastgoedeigenaar in te grijpen en afspraken te maken met de gebruiker over de brandveiligheidssituatie. Zorgplicht In aanvulling op het Bouwbesluit, bevat de Woningwet een zorgplicht (artikel 1a). Deze zorgplicht bepaalt dat de vastgoedeigenaar zorg dient te dragen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Deze zorgplicht geldt wanneer zich onveilige situaties voordoen en andere regelgeving geen uitkomst biedt. Indien er geen sprake is van overtreding van het Bouwbesluit 2012, maar wel een onveilige situatie ontstaat, kan het bevoegd gezag toch handhavend optreden. Als een gebouw voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012, maar specifieke risico’s niet kunnen worden weggenomen of verminderd, is er sprake van een restrisico. De zorgplicht verplicht u als vastgoedeigenaar in deze situatie tot het treffen van aanvullende maatregelen. Hoe ver deze zorgplicht reikt, is aan de vastgoedeigenaar zelf om te bepalen. De risico’s die voor u als vastgoedeigenaar niet acceptabel zijn bepalen het ambitieniveau.

 

Risicogerichte brandveiligheid 
Risicoacceptatie vraagt van u als woningcorporatie om een risicogerichte benadering. Dat wil zeggen dat de meeste inzet wordt gedaan daar waar de risico’s het grootst zijn. Hierbij wordt gekeken naar de specifieke risico’s op het gebied van brandveiligheid en dus niet alleen naar de geldende voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Deze andere kijk geeft de mogelijkheid om aanvullende maatregelen te selecteren op basis van de mate waarin ze bijdragen aan acceptabele brandveiligheid. Naast de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten beïnvloeden de menskenmerken (brandonveilig gedrag, verminderde zelfredzaamheid en kwetsbaarheid) in toenemende mate het brandveiligheidsrisico. Deze demografische en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat u hier rekening mee dient te houden in uw brandveiligheidsbeleid.


Inprevo

Inprevo ondersteunt diverse corporaties op het gebied van brandveiligheid. Bij de ambitie- en beleidsbepaling zorgt Inprevo ervoor dat met het beleid invulling wordt gegeven aan de zorgplicht en dat hierbij rekening wordt gehouden met specifieke risico’s en de kans op bestuurlijke aansprakelijkheid wordt bedwongen. Daarnaast dient het beleid in overeenstemming te zijn met de financiële kaders en is het gewaarborgd gedurende de gehele levenscyclus van uw vastgoed. Op basis van de door u geformuleerde uitgangspunten start vervolgens meestal een inspectiefase. Hiermee krijgt u inzicht in de tekorten en gebreken en kunt u per complex gerichte maatregelen nemen om het gewenste ambitieniveau te realiseren.