Nut en noodzaak BHV in een bedrijf

Nut en noodzaak BHV

Lees hieronder meer over de nut en noodzaak van het aanstellen van BHV'ers binnen jouw bedrijf en de belangrijke rol die de preventiemedewerker hierbij speelt.

Waarom zou je als werkgever bedrijfshulpverleners aanstellen als er nog nooit iets gebeurd is? Eigenlijk is de reden simpel: het staat in de wet! Maar als dat motivatie is om BHV’ers aan te wijzen en op te leiden, sla je als werkgever de plank volledig mis.

In de basis moet een werkgever ervoor zorgen dat zijn/haar werknemers geen ongeval krijgen of ziek worden tijdens of als gevolg van het werk. Mocht er toch een gevaarlijke situatie ontstaan dan moet de werkgever maatregelen treffen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie. Hiervoor moet hij werknemers aanwijzen die functioneren als Bedrijfshulpverlener.

BHV organisatie

Bij het opstarten van een BHV organisatie volgen al snel vragen als “hoeveel BHV’ers moet ik hebben en wat moeten ze kunnen?” In het verleden stonden de aantallen BHV’ers voorgeschreven. Op elke 50 medewerkers moest één BHV’er aanwezig zijn. In sommige gevallen kan dat nu ook nog wel als richtlijn aangehouden worden, maar regelmatig blijkt dat die aantallen niet nodig zijn of juist niet genoeg zijn.

RI&E

De basis voor het organiseren van Bedrijfshulpverlening is de Risico-Inventarisatie en-Evaluatie (RI&E) die vanuit de Arbowet verplicht is voor elk bedrijf dat medewerkers in dienst heeft, ook als dit maar één medewerker is. Tijdens het uitvoeren van deze RI&E wordt vastgesteld wat de zogenoemde restrisico’s zijn. Dit zijn die risico’s die overblijven nadat alle mogelijke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat ‘er iets fout gaat’. De noodzakelijke kennis van een BHV’er is afhankelijk van de restrisico’s.

Zelfredzaamheid

Een andere belangrijke factor voor het vaststellen van de hoeveelheid BHV’ers is het aantal medewerkers en andere aanwezigen die hulp nodig hebben tijdens een ontruiming. Dit gaat ook over de zelfredzaamheid van de aanwezige personen. Er zijn meer BHV’ers nodig in bedrijven waar veel medewerkers zijn of waar sprake is van verminderd zelfredzame personen, dan in een klein kantoorpand.

Taken BHV'er

De minimale taken van een Bedrijfshulpverlener zijn wettelijk vastgelegd:

  • Het verlenen van eerste hulp en het beperken van de gevolgen van een ongeval;

  • Het bestrijden van een beginnende brand en het beperken van de gevolgen daarvan;

  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van iedereen in het bedrijf.

Maar als uit de restrisico’s blijkt dat bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen makkelijk kunnen lekken of de receptioniste vaak te maken heeft met agressieve klanten of bezoekers, dan zullen de BHV’ers de gevolgen daarvan ook moeten kunnen beperken, dus opgeleid zijn.

En wat is de rol van de preventiemedewerker bij of voor bedrijfshulpverlening?

Als eerste de kennis over de RI&E. De preventiemedewerker is daar immers intensief bij betrokken en weet als geen ander wat de restrisico’s zijn. Zo kan hij/zij in overleg met het Hoofd BHV bepalen wat de noodzakelijke kennis en opleiding van de BHV’ers moet zijn.  

Daarnaast kan de preventiemedewerker een belangrijk rol spelen in het vaststellen van de noodzakelijke preventieve maatregelen en extra of nieuwe risico’s die optreden tijdens een inzet van de BHV’ers. De BHV’ers moeten hierop voorbereid zijn en eventueel persoonlijke beschermende middelen ter beschikking hebben.

Tot slot heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol bij de evaluatie van de inzet en de oorzaak van het incident. Er kunnen extra maatregelen noodzakelijk zijn om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen worden dan weer in de RI&E en daaraan gekoppelde plan van aanpak opgenomen.

Opleiding

Inprevo stelt tijdens een opleiding vast of een BHV’er handelingsbekwaam is. Er wordt aan het eind van de basis- of herhalingsopleiding vastgesteld of uw BHV’er niet alleen over voldoende kennis beschikt maar ook of hij/zij die kennis (psychisch en fysiek) ook kan toepassen. Bij een besloten opleiding met alleen deelnemers van uw bedrijf houden wij rekening met uw RI&E en het ontruimingsplan als basis voor de inhoud.  

De frequentie van herhalingsopleiding is niet wettelijk vast gelegd. Ook deze is afhankelijk van de restrisico’s en vele andere factoren. Wij adviseren minimaal een jaarlijkse herhaling en een jaarlijkse ontruimingsoefening. Hulpverlenen is namelijk niet het dagelijkse werk van de BHV’er waardoor de kennis snel naar de achtergrond verdwijnt.

Heb jij hulp nodig bij jouw rol als preventiemedewerker?

Neem contact op met Louis Nijland, preventiemedewerker bij Inprevo: 088 61 61 400 of info@inprevo.nl.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op