Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over Inprevo.

Bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan, BHV-plan en calamiteitenplan? Weet u welk plan u nodig heeft?

De naam bedrijfsnoodplan is niet officieel vastgelegd. Andere namen zijn calamiteitenplan, crisisplan, incident bestrijdingsplan, enz. Soms wordt een document waarin het noodzakelijke verloop van een ontruiming staat, ook bedrijfsnoodplan genoemd. Er is dus veel verwarring over de juiste naam. Bij Inprevo worden drie niveaus onderscheiden, hieronder de definities van de verschillende plannen.

 

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is verplicht als er in het bedrijf een ontruimingsinstallatie is geïnstalleerd. In een ontruimingsplan staan alle acties die nodig zijn om een ontruiming goed te laten verlopen. Vaak zien we dat,  ookal is er geen ontruimingsinstallatie aanwezig, er toch behoefte bestaat ‘iets van een plan’ te hebben, zodat medewerkers en bedrijfshulpverleners weten wat er van hen verwacht wordt als er ontruimd moet worden. Meestal wordt daarin ook beschreven wat gedaan moet worden ingeval van een ongeval met letsel. Verder staan in dit plan de opsommingen van de aanwezige preventieve maatregelen om veilig te kunnen vluchten. Tenslotte worden er ook de sturingen van de brandmeldinstallatie in genoemd en als bijlage de belangrijke telefoonnummers.

 

Bedrijfshulpverleningsplan

Een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) gaat verder dan een ontruimingsplan. Alles wat in het ontruimingsplan staat, staat ook in het bedrijfshulpverleningsplan. In het bedrijfshulpverleningsplan is de organisatie van de bedrijfshulpverlening in de organisatie beschreven, hoe de organisatie in stand blijft en welke opleiding de BHV’ers moeten volgen. Daarnaast zijn ook de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfshulpverleners, de ploegleider BHV, het hoofd BHV en de directie benoemd.

 

Bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan gaat nog verder. Hierin zijn alle beheersmaatregelen, alle preventieve maatregelen en alle maatregelen die getroffen zijn om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, beschreven. Voorbeelden zijn een opleidingsplan, een communicatieplan, een crisismanagement plan, een continuïteitsplan, enz. Het bedrijfsnoodplan kan ook uitgebreid worden met/voor andere risico’s dan brand, ongeval en ontruiming. Eigenlijk alle risico’s die de continuïteit van het bedrijf in gevaar kunnen brengen kunnen hier in worden opgesomd. Te denken valt aan belangrijke processen, imagoschade of zelfs financiële schade.

 

Het belangrijkste in een bedrijfsnoodplan is het vaststellen van het ambitieniveau, dus hoe ver wil (en kan) het bedrijf gaan om risico’s en/of de gevolgen daarvan beheersbaar te maken. Het vaststellen van het ambitieniveau gebeurt door het management van de organisatie. Hierdoor is een bedrijfsnoodplan een managementplan en worden de stappen in NEN 8112:2017 “Bedrijfsnoodorganisatie en Bedrijfshulpverlening” gevolgd. Uiteraard is het ontruimingsplan een onderdeel van het bedrijfsnoodplan.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze Adviseurs van de afdeling BHV consultancy via ons algemene nummer 088 - 61 61 400 of via verkoop@inprevo.nl.

             

Gerelateerde nieuwsitems