Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Sinds de invoering van de Arbowet, is ieder bedrijf met personeel verplicht om een RI&E uit te voeren. Een Ri&E staat voor Risico Inventarisatie en - Evaluatie.

Inhoud RI&E

Een RI&E brengt de mogelijke risico's voor een organisatie in kaart en komt met een plan voor het oplossen hiervan. De RI&E is eigenlijk de basis voor het arbobeleid dat u daarna opstelt. 

In een RI&E staat:

  • een beschrijving van gevaren;

  • en beschrijving van risicobeperkende maatregelen;

  • een plan van aanpak met tijdsplanning.

RI&E voor diverse branches

Wij schrijven RI&E's voor diverse branches, waaronder midden- en kleinbedrijf, zorg, horeca, kinderopvang, industrie, vastgoed, etc. 

Toetsing RI&E

Indien de Arbowet voorschrijft dat een toetsing van een RI&E verplicht is, kan Inprevo ondersteuning geven bij de wettelijke toetsing van de basis RI&E.

Aanpassen RI&E

Inprevo adviseert om regelmatig een RI&E uit te voeren. Wanneer werkprocessen of –methoden, techniek en wetgeving zijn gewijzigd, dient de RI&E volgens de Arbowet hierop te worden aangepast. Het is raadzaam om de RI&E in ieder geval eens in de drie jaar te actualiseren.

RI&E laten opstellen

Inprevo verzorgt deze op een deskundige wijze voor uw organisatie. Bij een RI&E opstellen worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Deskresearch: het verzamelen en beoordelen van bestaande informatie;

  • Inventarisatie door een veiligheidskundige;

  • Beoordeling van arbeidsomstandigheden binnen de organisatie op basis van interviews met leden van het management, uitvoerend personeel en de vertegenwoordiging van het personeel;

  • Verwerking van de gegevens in de rapportage, inclusief een plan van aanpak;

  • Bespreking van de specifieke bevindingen en aanbevelingen.

Tijdens het uitvoeren van de RI&E wordt vastgesteld wat de zogenoemde restrisico’s zijn. Restrisico’s zijn de risico’s die overblijven nadat alle mogelijke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat ‘er iets fout gaat’

Offerte opvragen?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op