Hoe vaak moet een ontruiming geoefend worden?

21 april 2023

Een bedrijf met medewerkers moet een ontruimingsplan hebben waarin beschreven wordt op welke wijze in geval van nood op ordelijke wijze het gebouw verlaten kan worden. Echter is het hebben van een plan alleen niet genoeg. Er moeten voldoende hulpmiddelen en een getrainde BHV-organisatie aanwezig zijn, die weet wat te doen in geval van nood. Ook de aanwezige personen moeten weten wat er van hen wordt verwacht bij nood. Daarom is het goed om regelmatig een oefening te houden. Maar de frequentie van de ontruimingsoefeningen ligt niet wettelijk vast.

Arbobesluit artikel 2.5B lid 3

In Artikel 2.5B lid 3 van het Arbobesluit wordt aangegeven dat het intern noodplan zo vaak als nodig, maar tenminste eenmaal per 3 jaar moet worden beproefd, geëvalueerd en indien nodig gewijzigd. Er wordt niet aangegeven op welke wijze deze beproeving, evaluatie en wijziging moet worden uitgevoerd.

Jaarlijks een ontruimingsoefening

Wij adviseren om een de ontruimingsoefening minimaal jaarlijks te houden, zodat aan de beproeving invulling wordt gegeven. Voor sommige organisaties zijn er echter redenen om het vaker te doen, bijvoorbeeld als er een groot verloop van medewerkers is of als er specifieke risico’s zijn waarvoor maatregelen getroffen zijn die vaker moeten worden geoefend.

BHV RI&E

Door het uitvoeren van een BHV- RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) worden alle risico’s waar de BHV-organisatie mee te maken kan krijgen in kaart gebracht. Daarmee kan de omvang van de BHV-organisatie worden bepaald, welke middelen noodzakelijk zijn, welke trainingen de BHV-ers moeten volgen, maar ook hoe vaak er op locatie geoefend moet worden.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op