Condities BHV zorgplan

Condities BHV zorgplan

Om het BHV zorgplan zo goed mogelijk te verwekelijken en uit te voeren, heeft Inprevo een aantal condities opgesteld. Zo zorgt Inprevo dat voor beide partijen de afspraken helder zijn. De volgende condities zijn van toepassing bij het BHV zorgplan.

 1. Uitgangspunten van het BHV zorgplan

 • De taken worden via de "één loket gedachte” uitgevoerd. Waarbij alle informatie-uitwisselingen en alle contacten met Inprevo via één contactpersoon lopen;

 • Inprevo fungeert t.a.v. de activiteiten en de diensten als hoofdaannemer. In die gevallen dat Inprevo taken door toeleveranciers laat uitvoeren, is Inprevo verantwoordelijk voor de kwa­liteit van bedoelde uitvoering;

 • De opdrachtgever blijft conform wetgeving te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, neven- en gevolgschade voortvloeiend uit eventuele calamiteiten.

2. U ontvangt van Inprevo:

 • Ontruimingsoefening met een meerjaren oefenplan;

 • BHV RIE met jaarlijkse update na een fysieke veiligheidsrond;

 • Calamiteitentrainingen receptionisten;

 • BHV training ( Basis of HH BHV / EHBO) OI of besloten groepen wel via Chainwise klantportaal;

 • BHV toolboxmeeting tekst uitwerken ( via Teams of fysiek);

 • BHV overleg (2x per jaar) voor zitten plus notulen -> bedrijfsverzamelgebouw;

 • Elk half jaar evaluatie op het BHV zorgplan;

 • Gratis hoofd BHV opleiden;

 • Gratis webinars volgen, ook via Teams;

 • Gratis formats voor aanstellingsbrieven BHV'er of Hoofd BHV.

3. Verantwoordelijkheden Inprevo

 • De resultaten van de diensten welke uitgevoerd zullen worden met betrekking tot de BHV-organisatie voldoen aan de wettelij­ke ei­sen zo­als ge­for­mu­leerd in de Arbowet, het Arbobesluit, de Arbobeleidsregels en aanvullende regels zoals de NEN normen;

 • De resultaten van de diensten zijn erop gericht de organisatie zoals opgezet en vast­gelegd in het ontruimingsplan in stand te houden. Alleen na overleg met en in opdracht van de opdracht­gever mag hiervan afgeweken worden;

 • Het kwaliteitsniveau van de activiteiten en diensten gericht op de BHV-organisatie verzorgd door Inprevo is ten minste gelijk aan het niveau zoals gesteld in de wettelijke eisen. Tevens is Inprevo in het bezit van de ISO-9001 certificering. Deze certificering onderstreept het kwaliteitsniveau van Inprevo en staat garant voor een professionele dienstverlening. Indien Inprevo afwijkt c.q. niet kan voldoen aan het wettelijk gestelde kwaliteitsniveau, zal Inprevo dit rapporteren aan de opdrachtgever.

4. Onze vraag aan u

Om het BHV plan zo passend mogelijk maken vraagt Inprevo of u de volgende stappen wilt ondernemen:

 • Het aanleveren van de reeds aanwezige tekeningen.

 • Het aanleveren van een vast aanspreekpunt voor de onderscheidende gebouwen.

 Indien het een verzamelgebouw betreft, zijn de verplichtingen van de opdrachtgever en haar huurders als volgt gedefinieerd;

 • Per object stelt de opdrachtgever een contactpersoon beschikbaar, die als aan­spreek­punt fun­geert voor Inprevo.

 • de huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanleveren en optimaliseren van het (wettelijk vereiste) aantal bedrijfshulpverleners. Inprevo kan de huurder adviseren in het aantal op te leiden medewerkers.

 • de opdrachtgever zorgt dat Inprevo, conform de in overleg met Inprevo opgestelde plan­ning, toe­gang heeft tot de locatie om samen met een door ……..(klantnaam) aangewezen deskundig persoon haar taken uit te voeren. Als aan de toe­gang van een locatie per­soonlijke kwalificatie‑eisen verbonden zijn, informeert de opdrachtgever Inprevo hier­over en stelt de betreffende beheerder in staat om aan deze kwalifi­ca­tie‑eisen te voldoen.

 • Verhuizingen c.q. nieuwe huurders worden vooraf door de opdrachtgever aan Inprevo doorgegeven, wijzigingen van gegevens worden vooraf door de huurders doorgegeven.

5. Jaaplanning
Inprevo en bestaande klanten werken graag met jaarplanning. Per locatie in uren wordt de jaarplanning vertaald naar aantal en periode wanneer de dienst of het product wordt geleverd. De jaarplanning voor 2021 wordt na ondertekening van het contract definitief opgesteld. Deze planning wordt opgesteld in overleg met u. Deze wordt aangeleverd door Inprevo.

 6. Communicatie
De accountmanager is aanspreekpunt inzake de inhoud en uitvoering van het beheercontract en draagt zorg voor een heldere, professionele communicatielijn tussen de opdrachtgever en Inprevo.

Per jaar rapporteert Inprevo aan de opdrachtgever en evalueert met de opdrachtgever de stand van zaken van het (elk) object in het kader van het contractbeheer.

Van deze jaarrapportages ontvangt de opdrachtgever een schriftelijk verslag.

Inprevo zorgt dat deze communica­tie­mo­menten expliciet onderdeel uitmaken van de op te stellen jaarplanning.

 7. Uitgangspunten prijzen beheer van de BHV-organisatie

 • De geoffreerde prijzen hebben als uitgangspunt dat alle benoemde ­ta­ken voor alle objecten uitgevoerd worden.

 • De genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. (zie bijlagen).

 • Indexeringen kunnen voor het eerst plaatsvinden na 1 januari 2022 overeenkomstig de door de CBS gepubliceerde CPI van alle huishoudens waarbij altijd de indices van september als uitgangspunt worden genomen.

De prijzen

De prijzen zijn gespecificeerd in de voor u opgestelde offerte.

De betalingscondities
Facturering en betaling: per kwartaal ( 4 termijnen per jaar) vanaf 1 januari 2021.
Facturering en betaling additionele diensten: binnen 30 dagen na oplevering.
Prijzen van inrichtingsproducten: per geleverd product / per geleverde dienst.

Leveringsvoorwaarden
De inkoopvoorwaarden van u of van Inprevo B.V. zijn op de levering van de geoffreerde diensten en producten van toepassing.

8. Looptijd en aanpassingen

Deze offerte/ dit BHV zorgplan is opgesteld op basis van een looptijd van het contract van onbepaalde tijd. Indien een verlenging niet gewenst is, zal dit schriftelijk met een opzegtermijn van 3 worden aangegeven bij Inprevo.

 Directe beëindiging van het contract is mogelijk, indien:

 • panden (of een gedeelte daarvan) door de eigenaar worden verkocht;

 • aantoonbaar is dat een van beide partijen aanreken baar in gebreke is gebleven.

Overmacht
De opdrachtgever zorgt voor het aanleveren van de genoemde diensten. Inprevo onderneemt zelf de nodige initiatieven en controlemaatregelen teneinde vast te stellen of alle afspraken zijn nagekomen. Wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de verplichting met betrekking tot het leveren van medewerkers voor de BHV-organisatie of het leveren van gegevens, is er sprake van niet nakoming en kan Inprevo zich beroepen op over­macht. Inprevo kan op dat mo­ment in on­vol­doen­de mate vol­doen aan haar leve­ringsver­plich­tingen. Inprevo zal de opdracht­ge­ver hierover direct schriftelijk infor­meren.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op