Brandveiligheidsbeleid

Met behulp van Fire Safety Engineering is Inprevo in staat brandscenario's vast te stellen en inzichtelijk te maken welke gevolgen deze scenario's hebben voor het ontwerp van het gebouw.

Brandveiligheid begint met ambitie

Brandveiligheid begint met een duidelijke ambitie. Dit betreft een overkoepelende visie op maat voor uw gehele vastgoedportefeuille. Hierin kijkt Inprevo naar de brandveiligheid vanuit brand-, gebouw-, mens-, interventie- en omgevingskenmerken. Het samenstel van deze vijf disciplines vormt een integraal stelsel dat bepalend is voor de mate van brandveiligheid. Om een evenwichtig ambitieniveau te bepalen, is een zekere mate van risicoacceptatie essentieel. Dat bepaalt het ambitieniveau. Deze werkwijze vraagt van u om een risicogerichte benadering. Dat wil zeggen dat de meeste inzet wordt gedaan daar waar de risico’s het grootst zijn.  

Beleidsnotitie

Het ambitieniveau en de te realiseren doelen worden bepaald en vastgelegd in een beleidsnotitie. In de beleidsnotitie wordt verder ingegaan op:

  • de geldende wet- en regelgeving (óók de zorgplicht);

  • de aanwezige (rest)risico’s;

  • de maatregelen om een verantwoord brandveiligheidsniveau te realiseren.

De beleidsnotitie is de kapstok waaraan diverse uitvoeringsplannen (brandveiligheidsinspecties, herstelmaatregelen en beheer) op maat kunnen worden opgehangen. Hierbij staan borging en continuïteit centraal. Het beleid dient in overeenstemming te zijn met de financiële kaders en gewaarborgd te blijven gedurende de gehele levenscyclus van uw vastgoed. Ook wanneer de menskenmerken (bewonerspopulatie) structureel veranderen, vraagt dit om maatwerk in uw beleid. Zo wordt uw organisatie vooruitgeholpen op het gebied van brandveiligheid.

Ambitie- en beleidsbepaling resulteren erin dat u aantoonbaar invulling geeft aan geldende wet- en regelgeving en Zorgplicht (Woningwet en Bouwbesluit) en dat hierbij rekening wordt gehouden met specifieke risico’s. Als een complex voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit, maar specifieke risico’s niet kunnen worden weggenomen of verminderd, is er sprake van een restrisico. De zorgplicht verplicht in deze situatie tot het nemen van aanvullende maatregelen. Hiermee wordt de kans op bestuurlijke aansprakelijkheid, verwijtbaarheid en imagoschade bedwongen.

U wilt advies over de brandveiligheid in uw bedrijf?

Implementatie

Als alle beleidsmatige keuzes zijn gemaakt, kan er over worden gegaan tot implementatie. Fire safety is echter een complex onderwerp met vele interne en externe stakeholders. Het bestaat uit:

Binnen de meeste bedrijven en organisaties zijn deze verschillende disciplines vaak bij meerdere afdelingen belegd. Ook de verschillende fases van een gebouw zoals nieuwbouw, beheer of sloop zijn vaak organisatorisch van elkaar gescheiden. Wilt u echter brandveiligheid integraal en effectief aansturen, dan is het zaak om alle onderdelen en fases van brandveiligheid in gezamenlijkheid te benaderen en aan te sturen op basis van recente informatie over de vastgoedportefeuille en het gebruik daarvan. Dit vereist de kennis en kunde van een specialist die daarnaast ook weet hoe hij moet opereren binnen gelaagde en/of complexe organisaties. Deze regisseur en centraal aanspreekpunt kan intern betrokkenen maar ook leveranciers en gebruikers op de juiste manier managen, begeleiden en motiveren om het beoogde brandveiligheidsniveau te realiseren. Dat is de fire safety manager.

Advies nodig?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op