Brandveiligheidsbeleid

Brandveiligheid beheersbaar houden start met het maken van een aantal beleidsmatige keuzes. De consultants van Inprevo ondersteunen u bij het maken van de keuzes die passend zijn bij uw organisatie. Op deze manier heeft u grip op uw brandveiligheid.

Brandveiligheid begint met ambitie

Brandveiligheid begint met een duidelijke ambitie die past bij uw vastgoedportefeuille. Hierin kijkt Inprevo naar de brandveiligheid vanuit brand-, gebouw-, mens-, interventie- en omgevingskenmerken. Voor het bepalen van uw ambitieniveau, is een zekere mate van risicoacceptatie essentieel. Dit zorgt voor een risicogerichte benadering van uw brandveiligheid.

Beleidsnotitie

Het ambitieniveau en de te realiseren doelen worden bepaald en vastgelegd in een beleidsnotitie.

De beleidsnotitie is de kapstok waaraan uitvoeringsplannen (brandveiligheidsinspecties, herstelmaatregelen, beheer) en een programma van eisen brandveiligheid worden opgehangen. Hierbij staan borging en continuïteit centraal. Het beleid dient in overeenstemming te zijn met de financiële kaders en gewaarborgd te blijven gedurende de gehele levenscyclus van uw vastgoed.

Ambitie- en beleidsbepaling resulteren erin dat u aantoonbaar invulling geeft aan geldende wet- en regelgeving en Zorgplicht, rekening houdend met specifieke risico’s. Als een complex voldoet aan de voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (per 1 januari 2024 de opvolger van het Bouwbesluit 2012), maar specifieke risico’s niet kunnen worden weggenomen, is er sprake van een restrisico. De zorgplicht verplicht in deze situatie tot het nemen van aanvullende maatregelen. Hiermee wordt de kans op bestuurlijke aansprakelijkheid, verwijtbaarheid en imagoschade bedwongen.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op