BHV-plan

Een werkgever draagt de zorg voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers van het bedrijf. Om deze zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, dienen de richtlijnen van de Arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving  te worden nageleefd. Belangrijk is ook dat medewerkers goed voorbereid zijn op incidenten en calamiteiten. Hierbij kan een beroep worden gedaan op de expertise van Inprevo.

Een goede voorbereiding op incidenten en calamiteiten begint bij een zorgvuldig opgesteld Bedrijfshulpverleningsplan. Hierin wordt rekening gehouden met specifieke eigenschappen van werkprocessen, bedrijven, branches en sectoren en de daaraan gekoppelde risico’s. De basis voor het opstellen van een BHV-plan is een gedegen risico-inventarisatie en –evaluatie

BHV-plan op verschillende niveaus

Omdat bedrijven qua grootte, risico’s en ambitieniveau verschillen, zijn er ook verschillende BHV-plannen:

  • BHV-ontruimingsplan: verplicht voor bedrijven en instellingen waar een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie (BMI) aanwezig of verplicht is.

  • Bedrijfshulpverleningsplan: beschrijving van de opzet en instandhouding van de BHV-organisatie. Bij aanwezigheid van een BMI of op verzoek wordt dit aangevuld met een ontruimingsplan.

  • Bedrijfsnoodplan: managementplan voor bedrijven die reeds een managementsysteem (ISO) hebben. Het ontruimingsplan is hiervan een onderdeel of losse uitgave.

Inhoud BHV-plan

Het ontruimingsplan bevat, naast de gebouw- en installatiebeschrijving, ook beschrijvingen van de taken voor directie, personeel en bedrijfshulpverleners tijdens een ontruiming. In het BHV-plan staat het volgende beschreven:

  • Het ambitieniveau (maatgevende factoren en doelstelling);

  • De opzet en borging van de BHV-organisatie;

  • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van directie, personeel en BHV’ers bij alle in de RI&E opgenomen mogelijke restrisico’s.

Afgestemd op het bedrijf zijn hierin ook de middelen, materialen en voorzieningen opgenomen die nodig zijn voor het verrichten van de taken zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet:

  • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

  • Beperken en bestrijden van brand en beperken van de gevolgen van incidenten en calamiteiten;

  • Alarmeren en ontruimen van het gebouw.

Geïntegreerd in het BHV-plan zijn functiebeschrijvingen en een opleidingsplan voor de leden van de BHV-organisatie opgenomen. Als een bedrijf meerdere vestigingen heeft, kunnen in een BHV-plan de algemene gegevens worden verwerkt (masterplan) en per vestiging een ontruimingsplan worden geschreven.  

Het bedrijfsnoodplan gaat vooral in op de managementstructuur en alle onderliggende procedures ten behoeve van het opzetten, in stand houden en verbeteren van de BHV-organisatie. Hierin is ook een plan voor onderhoud van veiligheidsmiddelen en -materialen opgenomen. Het bedrijfsnoodplan wordt afgesloten met een zogenoemd herstel (business continuity) plan. 

Vragen?

Heeft u vragen wat wij voor u kunnen betekenen in het kader van BHV?

Belang

Een adequaat opererende BHV-organisatie is van groot belang voor continuïteit in de bedrijfsvoering. Deugdelijke inventarisatie van de risico’s, juiste veiligheidsmiddelen, actuele veiligheidsplannen en goed getrainde BHV-ers dragen bij aan het beperken van de gevolgen van incidenten en calamiteiten. Ook de financiële schade, zoals kosten voor ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, ziekenhuis, productieverlies en verstoringen in bedrijfsvoering wordt hierdoor gereduceerd.

Opzet BHV-plan

Een BHV-ontruimingsplan geldt als minimum en is daarnaast verplicht als ook een BMI verplicht is. Uitgangspunt bij de opzet van het Bedrijfshulpverleningsplan en Bedrijfsnoodplan is dat veiligheid en gezondheid zijn geïntegreerd in het beleid van het bedrijf. Bedrijfshulpverlening is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. De werkgever stelt één of meer deskundigen aan die bijstand verlenen op het gebied van preventie en bescherming. Deze deskundigen verlenen onder andere medewerking aan het verrichten en opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), geven advies en nemen maatregelen die zijn gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid.

Direct een offert ontvangen?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op