Bbl, Besluit bouwwerken leefomgeving

Als onderdeel van de nieuwe omgevingswet treedt ook het nieuwe Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vanaf 1 januari 2024 in werking. Volgens de Volkskrant is dit de grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving heeft als doel het streven naar een duurzame, veilige en flexibele leefomgeving

Bbl, Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de algemene maatregelen van bestuur, die onder de Omgevingswet hangt. Het Bbl vervangt het verouderde Bouwbesluit 2012. De oude regels sluiten niet langer aan bij de snelle ontwikkelingen en technologieën. Bovendien besteedden ze onvoldoende aandacht aan duurzaamheid en brandveiligheid.

Eén van de belangrijkste veranderingen in het Bbl is de nadruk op duurzaamheid. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan strengere milieuprestatie-eisen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen moeten investeren in materialen en technologieën die minder belastend zijn voor het milieu. Bijvoorbeeld, door het gebruik van duurzame en herbruikbare materialen kan de bouwsector bijdragen aan de circulaire economie.

Een ander belangrijk aspect van het Bbl is de versterkte focus op energiezuinigheid en prestatie. Gebouwen dienen te voldoen aan hogere energieprestatie-eisen, wat eigenaren stimuleert om te investeren in energiebesparende maatregelen zoals betere isolatie, efficiënte verwarmingssystemen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Deze inspanningen dragen bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van een duurzamere samenleving.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving heeft tot doel: Een positieve impact voor onze leef- en gebouwde omgeving, door duurzaamheid, energiezuinigheid en veiligheid centraal te stellen. Het biedt een moderne en flexibele aanpak om eigenaren van gebouwen te motiveren en faciliteren bij het creëren van een leefomgeving die in lijn is met de huidige eisen en toekomstige ontwikkelingen. Het Bbl speelt zo een essentiële rol in het realiseren van een gezonde, veilige en duurzame samenleving voor de komende generaties.

Bbl en wijzigingen met betrekking tot brandveiligheid

Het Bbl heeft niet als doel om strengere eisen op het gebied van brandveiligheid op te leggen. Ook de principes met betrekking tot de opbouw van brandveiligheidseisen blijven onveranderd. Een gebouw wordt nog steeds ingedeeld in brandcompartimenten, sub-brandcompartimenten en beschermde sub-brandcompartimenten. Bovendien wordt bij de ontvluchting in eerste instantie uitgegaan van een enkele vluchtroute met beperkingen, maar deze beperkingen vervallen zodra er een tweede vluchtweg aanwezig is.

Belangrijkste veranderingen in het Bbl.

De belangrijkste veranderingen in het Bbl hebben te maken met de opzet van de wetgeving. Zo bevat het Bbl aparte hoofdstukken voor elke bouwfase: nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw. In het verleden werden deze fasen in het Bouwbesluit in één afdeling samengevoegd. Definities die voorheen in hoofdstuk 1 van het Bouwbesluit 2012 stonden, zijn nu verplaatst naar een bijlage.

Specifieke wijzigingen in het Bbl voor brandveiligheid

 • De omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de gebruiksmeldingsplicht uitgebreid. Voor elke gebruiksfunctie wordt aangegeven vanaf hoeveel personen er een gebruiksmelding moet worden gedaan.
  Bijvoorbeeld:

  1. Woonfunctie voor zorg: vanaf 1 persoon.

  2. Overige woonfuncties: geen eis om een gebruiksmelding te doen.

  3. Bij gebruiksfuncties met minder zelfredzame personen of waar kan worden geslapen: vanaf 10 personen.

  4. Algemene eis bij aanwezigheid van personen in gebouwen: 50 personen.

  5. Kantoor- en industriefunctie: vanaf 150 personen.

 • Eisen met betrekking tot bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen zijn niet meer opgenomen in het Bbl, maar zijn verschoven naar de zogenaamde "Bruidsschat." Deze regels zijn nu onderdeel van lokale wetgeving, het Omgevingsplan.

 • In het Bbl zijn blustoestellen alleen nog voor kamergewijze verhuur en wegtunnels van toepassing ( Bbl 4.223). De algemene eis dat deze moeten worden aangebracht als er geen slanghaspels vereist zijn komt hiermee te vervallen (BB 6.31 lid 1 is vervallen).

 • Het Bbl schrijft voor op welke manier er met grote brandcompartimenten moet worden omgegaan, namelijk door middel van een beschouwing middels NEN 6060 of NEN 6079. Hierdoor vervalt de veelvoorkomende reden om gelijkwaardigheid aan te vragen.

 • Daarnaast zijn recente wijzigingen die zijn toegevoegd aan het Bouwbesluit, zoals rookwerendheid en het toepassen van vrijloopdrangers in woningtoegangsdeuren, ook opgenomen in het Bbl.

Omgevingswet

Zoals eerder genoemd valt het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving onder de nieuwe omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt.

Het doel van de Omgevingswet is om het omgevingsrecht in Nederland te vereenvoudigen en te integreren. Het huidige omgevingsrecht is versnipperd over verschillende wetten, regels en procedures, wat leidt tot complexiteit en soms tegenstrijdigheden. De Omgevingswet heeft als hoofddoel om al deze regels te bundelen en te harmoniseren, waardoor het voor burgers, bedrijven en overheden makkelijker wordt om met de regelgeving om te gaan. Deze wet is bedoeld om een betere leefomgeving te creëren met een specifieke focus op duurzaamheid, energiezuinigheid, prestatie en veiligheid voor gebouwen.

Doelstellingen omgevingswet

Belangrijke doelstellingen van de omgevingswet zijn:

 1. Vereenvoudiging:
  De wet integreert en vervangt ruim 26 bestaande wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en natuur. Hierdoor wordt het woud aan regels overzichtelijker en duidelijker.

 2. Flexibiliteit en maatwerk:
  De Omgevingswet biedt meer ruimte voor lokaal maatwerk en afwegingsruimte. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen meer verantwoordelijkheid bij het maken van keuzes en het stellen van regels die passen bij de lokale situatie.

 3. Duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving:
  De wet stelt het bevorderen van de fysieke leefomgeving en een goede balans tussen verschillende belangen centraal. Hierbij wordt ingezet op duurzaamheid, zorgvuldig ruimtegebruik, behoud van natuur en het stimuleren van een gezonde leefomgeving.

 4. Participatie:
  De Omgevingswet bevordert de participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij ruimtelijke plannen en besluitvorming. Het is de bedoeling dat belanghebbenden al in een vroeg stadium worden betrokken bij de ontwikkeling van plannen.

 5. Snellere besluitvorming:
  Door een vereenvoudigde en geïntegreerde aanpak wordt verwacht dat besluitvormingsprocessen efficiënter en sneller kunnen verlopen.

Het doel is dus om de wetgeving over ruimte, wonen, milieu en natuur te bundelen en te moderniseren, zodat de Nederlandse fysieke leefomgeving beter kan worden beheerd en ontwikkeld met oog voor duurzaamheid en kwaliteit, en met een grotere rol voor lokale betrokkenheid en maatwerk.

* Deze informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de geconsolideerde versies van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en het Besluit Kwaliteit Leefomgeving van juni 2023. De wetgeving kan dus nog aan verandering onderhevig zijn. Bij wijzigingen zullen wij de informatie updaten

Vragen? Neem contact op

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op