Brandveiligheidsbeleid & Fire Safety Management

22 november 2021

Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels die zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Of u moet een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Inprevo ondersteunt u met het opstellen van een brandveiligheidsbeleid zodat u aan alle wettelijke voorschriften voldoet.

Regels brandveiligheid

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. In het Bouwbesluit zijn de volgende voorschriften opgenomen:

 • Het voorkomen van brand, brandpreventie, met een verbod op roken en open vuur, een brandveilige inrichting, aankleding en regels voor de opslag van brandgevaarlijke en brandbare stoffen;

 • Het op tijd kunnen opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders;

 • Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;

 • Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes;

 • Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties;

 • De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift, verbindingsweg.

Brandveiligheidsbeleid laten opstellen door Inprevo?

Onze specialisten helpen u om aan de wettelijke eisen te voldoen. Brandveiligheid begint met een duidelijke ambitie. Daarom creëren we een overkoepelende visie op maat voor uw gehele vastgoedportefeuille. Hierin kijkt Inprevo naar de brandveiligheid vanuit brand-, gebouw-, mens-, interventie- en omgevingskenmerken. Het samenstel van deze vijf disciplines vormt een integraal stelsel dat bepalend is voor de mate van brandveiligheid. Om een evenwichtig ambitieniveau te bepalen is een zekere mate van risicoacceptatie essentieel. Dat bepaalt het ambitieniveau. Deze werkwijze vraagt van u om een risicogerichte benadering. Dat wil zeggen dat de meeste inzet wordt gedaan daar waar de risico’s het grootst zijn. 

Beleidsnotitie

Het ambitieniveau en de te realiseren doelen worden bepaald en vastgelegd in een beleidsnotitie. In de beleidsnotitie wordt verder ingegaan op:

 • de geldende wet- en regelgeving (óók de zorgplicht);

 • de aanwezige (rest)risico’s;

 • de maatregelen om een verantwoord brandveiligheidsniveau te realiseren.

De beleidsnotitie is de kapstok waaraan diverse uitvoeringsplannen (brandveiligheidsinspecties, herstelmaatregelen en beheer) op maat kunnen worden opgehangen. Hierbij staan borging en continuïteit centraal. Het beleid dient in overeenstemming te zijn met de financiële kaders en gewaarborgd te blijven gedurende de gehele levenscyclus van uw vastgoed. Ook wanneer de menskenmerken (bewonerspopulatie) structureel veranderen, vraagt dit om maatwerk in uw beleid. Zo wordt uw organisatie vooruitgeholpen op het gebied van brandveiligheid.

Ambitie- en beleidsbepaling resulteren erin dat u aantoonbaar invulling geeft aan geldende wet- en regelgeving en Zorgplicht (Woningwet en Bouwbesluit) en dat hierbij rekening wordt gehouden met specifieke risico’s. Als een complex voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit, maar specifieke risico’s niet kunnen worden weggenomen of verminderd, is er sprake van een restrisico. De zorgplicht verplicht in deze situatie tot het nemen van aanvullende maatregelen. Hiermee wordt de kans op bestuurlijke aansprakelijkheid, verwijtbaarheid en imagoschade bedwongen.

Implementatie

Als alle beleidsmatige keuzes zijn gemaakt, kan er over worden gegaan tot implementatie. Fire safety is echter een complex onderwerp met vele interne en externe stakeholders. Het bestaat uit:

 • Bouwkundige onderdelen;

 • Installatie technische onderdelen;

 • Organisatorische onderdelen.

Binnen de meeste bedrijven en organisaties zijn deze verschillende disciplines vaak bij meerdere afdelingen belegd. Ook de verschillende fases van een gebouw zoals nieuwbouw, beheer of sloop zijn vaak organisatorisch van elkaar gescheiden. Wilt u echter brandveiligheid integraal en effectief aansturen, dan is het zaak om alle onderdelen en fases van brandveiligheid in gezamenlijkheid te benaderen en aan te sturen op basis van recente informatie over de vastgoedportefeuille en het gebruik daarvan. Dat vereist de kennis en kunde van een specialist die daarnaast ook weet hoe hij moet opereren binnen gelaagde en/of complexe organisaties. Deze regisseur en centraal aanspreekpunt kan intern betrokkenen maar ook leveranciers en gebruikers op de juiste manier managen, begeleiden en motiveren om het beoogde brandveiligheidsniveau te realiseren. Dat is de fire safety manager.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op