Is bedrijfshulpverlening verplicht?

Is bedrijfshulpverlening verplicht?

In geval van een bedrijfsongeval of calamiteit zal het hierbij bijna altijd gaan om werknemers van een onderneming, bewoners van zorginstellingen of eventuele bezoekers van het bedrijfspand op het moment dat deze situatie zich afspeelt. Een bedrijfshulpverlener, vaak afgekort tot BHV’er, heeft de kennis en vaardigheden om letsel en schade voor werknemers en bezoekers te minimaliseren of zelfs te voorkomen.

Bedrijfshulpverlening

De Arbo-wet schrijft een aantal zaken voor op het gebied van bedrijfshulpverlening. Allereerst is elk bedrijf verplicht een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Hierin worden potentiële gevaren van een werkplek beschreven, evenals de bepaling van risico beperkende maatregelen. Op basis van de aanwezige risico’s en de bedrijfsgrootte wordt het aantal bedrijfshulpverleners dat nodig is bepaald. Zo zullen kleine ondernemingen slechts één of twee BHV’ers in dienst hebben. Vaak is dit dan ook de directeur of eigenaar van de onderneming. Grotere ondernemingen kunnen daarentegen één BHV’er laten opleiden per afdeling, zodat er altijd iemand in de buurt is in geval van een noodsituatie.

Verder bepaalt de Arbo-wet dat er naast kennis (in de vorm van opleiding) ook voldoende uitrusting aanwezig moet zijn om de hulpverlening naar behoren te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan een EHBO-kit, defibrilator of brandblusser. Ten slotte zijn BHV’ers verantwoordelijk voor ongevalsrapportages, de lijst van arbeidsongevallen en houden zij contact met externe hulpverleningsorganisaties. De uitkomst van een RI&E is ook het opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan, vaak afgekort tot BHV-plan. In dit plan wordt aangegeven hoe de organisatie is ingericht op het gebied van BHV en welke maatregelen er zijn genomen om een goed verloop hiervan te faciliteren.

Wat zijn de taken van een bedrijfshulpverlener?

In de regel heeft elke bedrijfshulpverlener drie taken op het gebied van noodsituaties en calamiteiten.

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen: bedrijfshulpverleners kunnen slachtoffers reanimeren en verwondingen verzorgen, zoals het leggen van een verband of aanbrengen van een mitella;

  • Het beperken en bestrijden van brand: in geval van brand kunnen bedrijfshulpverleners een beginnende brand blussen, bovendien kunnen zij gevaren van een brand constateren;

  • Het bij noodsituaties alarmeren en evacueren van medewerkers en gasten: in geval van een noodsituatie weten aanwezige bedrijfshulpverleners een veilige route naar de verzamelplaats te bepalen en alle aanwezigen hier naartoe te begeleiden. Verder dragen zij zorg voor de controle van alle aanwezigen nadien, zodat er geen personen achterblijven in het bedrijfsgebouw na de evacuatie;

  • Het beperken van de gevolgen van ongevallen: in geval van een noodsituatie maken aanwezige bedrijfshulpverleners de juiste keuzes om ongevallen zoveel mogelijk te beperken.

Een BHV cursus

Om ervoor te zorgen dat bedrijven en organisaties voldoende kennis in huis hebben, kunnen zij hun personeel een cursus bedrijfshulpverlening aanbieden. Tijdens zo’n BHV cursus wordt een werknemer opgeleid in de drie hiervoor beschreven onderdelen: eerste hulp, brand(preventie) en evacuatie. Het doel is hierbij dat een bedrijfshulpverlener op eigen initiatief hulp kan verlenen tijdens calamiteiten en niet afhankelijk is van externe organisaties of partijen.

Bij voorkeur wordt een cursus in bedrijfshulpverlening altijd scenario-based uitgevoerd. Na de voorlichting en benodigde theorie worden cursisten getraind in het omgaan met real-life situaties. Zo heeft Inprevo een realistisch trainingscentra waar deze cursussen worden aangeboden. Bedrijfshulpverleners weten na het volgen van de cursus hoe zij moeten reageren op specifieke situaties, bovendien zijn zij bekend met de omstandigheden die deze situaties met zich meebrengen.

Naast de vaardigheden wordt een cursist ook wegwijs gemaakt in het informeren van externe hulporganisaties. Kennis van het bedrijfsnoodplan is hierbij essentieel. Wanneer er bijvoorbeeld brand is ontstaan, kan de BHV’er ter plaatse de brandweer de juiste instructies geven over de aanwezigheid van veiligheidsmiddelen of eventuele gevaarlijke (of juist veilige) onderdelen van het bedrijfspand.

Tips voor de beste bedrijfshulpverlening

  • Een werknemer die in het bezit is van een EHBO diploma is niet hetzelfde als een bedrijfshulpverlener. Wel is eerste hulp een onderdeel van het takenpakket van een BHV’er.

  • Heeft uw bedrijf of organisatie meerdere afdelingen of is het personeel verspreid over meerdere verdiepingen? Zorg dat er minimaal één BHV’er aanwezig is op elke afdeling of verdieping. Zo kunnen zij snel aanwezig bij noodsituaties of ongevallen.

  • Werknemers hebben ook recht op vakantie, vrije dagen en ander verlof, waardoor zij niet aanwezig zijn. Zorg dat er voldoende BHV’ers aanwezig zijn, bijvoorbeeld door niet tegelijkertijd op vakantie te gaan.

  • Bij voorkeur melden bedrijfshulpverleners zich vrijwillig aan om BHV’er te worden. Zij zullen meer inzet en motivatie hebben om het kennisniveau op peil te houden!

Advies en training

Heeft u vragen over bedrijfshulpverlening binnen uw eigen organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op, we denken graag met u mee. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor talloze BHV cursussen die wij aanbieden op verschillende locaties in Nederland.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op